E-mail: info@strathmore.ac.ke

Tel #: +254722221221, +254718222222, +254733937945

P. O. Box: 25095-00603 NAIROBI, KENYA